TryggHem har avyttrat del av projektfastigheten Salem 5:67, inom Söderby Park, Salem

Avsikten har varit att över tid genomföra detaljplaneprocess, för att utvinna ytterligare byggrätter på fastigheten. Denna process har gått in i nästa skede genom att planavtal tecknats med kommunen. TryggHem har nu avyttrat del av fastigheten med den befintliga byggnaden och kommer fortsättningsvis kommer driva vidare processen med utveckling av de byggrätter som finns på fastigheten.

”Vi har under ca 4 års tid varit aktiva i området och uppnått första steget i vår målsättning varför vi nu känner att det är rätt läge att lämna över förvaltningsobjektet till en ny ägare”.

Försäljningen sker via bolagsaffär, med ett underliggande fastighetsvärde om 22 mkr och köpare är IMH Fastigheter AB.


För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mr@trygghem.se

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 1 juni 2018 kl. 08.30 CET.