TryggHem slutför ytterligare avyttring i Enköping

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag avyttrat fastigheterna Korsängen 20:2 och Korsängen 20.3 i centrala Enköping till HSB och SHH Bostad genom en bolagsöverlåtelse. TryggHem har under det senaste året drivit detaljplanearbete för att utveckla fastigheten till bostäder och har genom denna transaktion överlämnat projektet till en stabil ny ägare som kan driva projektet vidare och uppföra attraktiva bostäder i centrala Enköping.

Avyttringen är en del i TryggHems nuvarande strategi att fokusera mer på våra stora projekt Täby Park och Träkvista Torg på Ekerö.

Köpeskillingen uppgår till 45 mkr samt en förväntad tilläggsköpeskilling om 19 mkr som kan tillkomma när detaljplan vunnit laga kraft. På fastigheten Korsängen 20:2 ha rivning av befintliga byggnader slutförts och fastigheten Korsängen 20:3 om ca 1 100 kvm är fullt uthyrd till ett flertal hyresgäster på löpande avtal om totalt 1 250 000 kr årshyra.

”Vi är mycket glada att kunna genomföra denna transaktion där vi nu avyttrar vårt andra projekt i Enköping till HSB och SHH Bostad, vilket gör att vi lämnar projektet vidare i goda händer”, säger Mikael Rosenberg, VD

4 september 2017

För ytterligare information, vänligen gå in på www.trygghem.se eller kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mr@trygghem.se

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 september kl. 17.30 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.