TryggHem Projekt 1 AB förvärvar fastighet i Enköping

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem” eller ”Bolaget”) har den 29 juni förvärvat bolaget Ena Rondellen AB som äger fastigheten Korsängen 20:2 i centrala Enköping. Aktierna tillträddes samma dag. Köpeskillingen uppgick till 24 miljoner kronor, med en tilläggsköpeskilling om 14 miljoner kronor vid lagakraftvunnen detaljplan. Köpeskillingen för aktierna har erlagts kontant på tillträdesdagen.

Förvärvet skedde genom en aktieöverlåtelse från moderbolaget TryggHem Bostads AB (publ) i syfte att utöka den pågående projektportföljen i TryggHem Projekt 1 AB och skapa samordningsfördelar med vårt andra projekt i Enköping i genomförandefasen. TryggHem-koncernen driver för närvarande en detaljplaneprocess i centrala Enköping som förväntas slutföras under 2017 för att utveckla drygt 130 bostadsrätter med en BTA om ca 13 000 kvm. Moderbolaget förvärvade Ena Rondellen den 31 mars 2015 med ett underliggande fastighetsvärde uppgående till 18,3 miljoner kronor och har sedan dess drivit detaljplaneprocess och projektering framåt.

”I Enköpings expanderande stadskärna kommer vi att utveckla nya bostadshus med drygt 130 lägenheter av varierande storlek. På fastigheten i hörnet av Torggatan och Östra Ringgatan är vår målsättning att skapa ett levande bostadskvarter med handel och service i gatuplanen. Enköping är en intressant marknad för TryggHem med goda kommunikationer och sin närhet till Stockholm. Vi känner till området väl genom vårt andra pågående projekt i Enköping och genom detta förvärv skapar vi stora samordningsfördelar i genomförandefasen av båda projekten i Enköping. Dessutom utökar vi TryggHem Projekt 1 ABs projektportfölj och stärker framtidsutsikterna för Bolaget”, säger Mikael Rosenberg, VD på TryggHem.

Fastigheten inrymmer för närvarande en byggnad som kommer att rivas under andra halvåret 2016, då även inledande markarbeten påbörjas.

Nyhet – Obligationsemission och resultat av emission i TryggHem

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
0733 99 70 50
  mr@trygghem.se