TryggHem Projekt 1 AB (publ) emitterar obligationslån och offentliggör obligationsprospekt

Styrelsen i TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”Bolaget”) har beslutat att emittera ett obligationslån om högst 150 MSEK, eller motsvarande värde i NOK (”Erbjudandet”). Med anledning av Erbjudandet offentliggör Bolaget ett obligationsprospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen (”Prospektet”).

Erbjudandet i sammandrag

  • Obligationerna har en löptid om cirka fyra (4) år och återbetalningsdag för obligationslånet är den 20 maj 2020.
  • Obligationerna löper med en fastställd årlig nominell ränta om 10,50 %, där ränteutbetalningar sker kvartalsvis i efterskott. Ränteförfallodagarna är den 30 mars, 30 juni, 30 september och 30 december varje år med den 30 september 2016 som den första ränteförfallodagen.
  • Erbjudandet omfattar högst 15 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK eller 15 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 NOK per obligation.
  • Minsta teckningspost är en obligation, motsvarande 10 000 SEK eller 10 000 NOK.
  • Teckningsperioden för obligationerna löper från den 24 maj 2016 till och med 31 augusti 2016.
  • Obligationerna är fritt överlåtbara och Bolaget ska vidta alla skäliga åtgärder som krävs för att säkerställa att obligationerna listas, i första hand på Nasdaq First North Bond Market och för det fall sådan listning inte är möjlig, på annan motsvarande handelsplats.


Bakgrund och motiv
Bolaget bildades 2016 och har sitt säte i Stockholm. Bolagets verksamhet består av att bedriva fastighetsutveckling och byggnation samt äga, förvalta och sälja fastigheter i Mälardalsområdet. Bolaget ser ljust på framtiden och det gynnsamma marknadsläget skapar goda förutsättningar för fortsatt expansion inom fastighetsutveckling och nybyggnation. Bolaget har identifierat flera attraktiva fastigheter i Mälardalsområdet med god utvecklingspotential. För att stärka Bolaget, utöka Bolagets förvärvskassa samt möjliggöra förvärv av nya projektfastigheter som beskrivs i Prospektet genomförde Bolaget en bryggfinansiering om cirka 25,5 MSEK i februari 2016.

Den förestående obligationsemissionen förväntas att tillföra Bolaget cirka 150 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i NOK, före avdrag för emissionskostnader i samband med upprättandet av Erbjudandet. Emissionslikviden skall användas för att återbetala upptagen bryggfinansiering och för att finansiera projektkostnader hänförliga till projektfastigheter som beskrivs i Prospektet.

Villkor för Erbjudandet
Vid styrelsemötet i Bolaget den 23 maj 2016 beslutades det att utge ett obligationslån denominerat i SEK och NOK med ett totalt belopp om 150 MSEK, eller motsvarande aggregerat värde i NOK. Bolaget kommer att utge upp till 15 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK och upp till 15 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 NOK (”Initial Emission”). Bolaget avser därefter genomföra en eller flera obligationsemissioner om upp till 100 MSEK, eller motsvarande aggregerat belopp i NOK under förutsättning att styrelsen finner det lämpligt (”Efterföljande Emission”).

Erbjudandet om teckning av SEK och NOK obligationer kommer att riktas till institutionella investerare och allmänheten i Sverige, Norge och Finland. Teckningsperioden för SEK och NOK obligationerna i den Initiala Emissionen löper under tiden från 24 maj 2016 till och med 31 augusti 2016. SEK och NOK obligationerna är fritt överlåtbara och avsikten är att ansöka om listning av SEK och NOK obligationerna på Nasdaq First North Bond Market. SEK och NOK obligationerna har en löptid om cirka 4 år, löper med en årlig ränta om 10,5 procent och obligationslånet kommer att återbetalas den 20 maj 2020.

Prospekt och preliminär tidsplan
Prospekt finns att tillgå på Bolagets webbplats, www.trygghem.se samt på Mangold Fondkommissions webbplats, www.mangold.se.

Preliminär tidsplan:

  • Teckningsperiod: 24 maj 2016 – 31 augusti 2016.
  • Tilldelning av obligationer kommer att ske löpande av Bolagets styrelse under teckningsperioden.
  • Betalning för obligationerna skall ske enligt instruktion på utsänd avräkningsnota som skickas till de investerare som erhållit tilldelning.
  • Leverans av obligationer sker efter tilldelning och det att Mangold erhållit anmälningssedel samt betalning för respektive tecknare.

Bolagets styrelse äger rätt att förlänga teckningsperioden. Styrelsen äger även rätt att stänga emissionen i förtid, även om emissionen inte är fulltecknad.

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är finansiell rådgivare i transaktionen och Roschier Advokatbyrå AB är legal rådgivare i transaktionen. JOOL Capital Partner AB är ansvarig för marknadsföringen av obligationsemissionen.

Stockholm den 23 maj 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD
Telefon: +46 73 399 70 50
E-post: mr@trygghem.se

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHem Projekt 1 AB (publ) är ett fastighetsutvecklingsbolag med fokus på att köpa, utveckla och sälja fastigheter för bostadsändamål i attraktiva lägen i Mälardalsområdet med en långsiktig strategi att vara aktivt såväl inom förädling som nybyggnation. Bolaget bedriver projekten i första hand genom totalentreprenad med respekterade och professionella externa partners på fastighetsmarknaden.

VIKTIGT MEDDELANDE
Informationen i denna nyhet är inte avsedd att offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, i USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, Japan eller Schweiz. Distribution av denna nyhet kan vara förbjudet i vissa övriga jurisdiktioner. Informationen i denna nyhet ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja eller en uppmaning om att köpa några värdepapper i Bolaget i någon jurisdiktion. Denna nyhet varken utgör eller kommer att utgöra en del av ett erbjudande eller en uppmaning om att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapper omnämnda häri får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller ett undantag från registrering i enlighet med den amerikanska Securities Act of 1933 i dess senaste lydelse (”Securities Act”). Bolaget avser inte att registrera någon del av Erbjudandet av värdepapper i USA eller genomföra ett erbjudande av värdepapper till allmänheten i USA. Kopior av detta offentliggörande distribueras eller skickas inte och får inte distribueras eller skickas till USA, Kanada, Australien, Hongkong, Singapore, Sydafrika, Nya Zeeland, Japan eller Schweiz.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon övervakande myndighet. Detta dokument är en nyhet och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det Prospekt som idag godkänts av Finansinspektionen och kan laddas ner från Bolagets och Mangolds webbplats.

Mangold Fondkommission företräder Bolaget och ingen annan i samband med obligationsemissionen och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Bolaget för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till deras klienter eller för tillhandahållandet av rådgivning i samband med obligationsemissionen och/eller något annat ärende till vilket hänvisning görs i detta offentliggörande.

Mangold Fondkommission åtar sig inget som helst ansvar och lämnar ingen utfästelse eller garanti, varken uttryckligen eller underförstått, avseende innehållet i detta offentliggörande, inklusive dess riktighet, dess fullständighet eller verifiering eller för något annat uttalande som gjorts eller avsetts att göras av Mangold Fondkommission, eller å deras vägnar, i samband med Bolaget och Erbjudandet, och inget i detta offentliggörande är, eller ska förlitas på som, ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, oavsett vad avser det förflutna eller framtiden. I enlighet härmed frånsäger sig Mangold Fondkommission i den fullaste mån det är tillåtet enligt lag allt ansvar oavsett om det hänför sig till skadestånd, avtal eller något annat förhållande som Mangold Fondkommission annars skulle ha vad avser detta offentliggörande eller något sådant uttalande.

Framåtriktade uttalanden
Denna nyhet kan innehålla framåtriktade uttalanden som återspeglar ledningens aktuella syn på framtida händelser samt möjlig finansiell utveckling. Även om Bolaget anser att förväntningarna som beskrivs i sådana uttalanden är rimliga finns det ingen garanti för att dessa framåtriktade uttalanden visar sig vara korrekta. Således kan utgången skilja sig markant från de som anges i framåtriktade uttalanden som en konsekvens av olika faktorer. Du uppmanas att läsa detta offentliggörande, och Prospektet och den information som har inarbetats genom hänvisning däri när detta gjorts tillgängligt, i dess helhet för en vidare diskussion av de faktorer som kan påverka Bolagets framtida prestation och de branscher inom vilka Bolaget är verksamt. I ljuset av dessa risker, osäkerheter och antaganden, är det möjligt att de händelser som beskrivs i de framåtriktade uttalandena i detta offentliggörande inte inträffar.