Tillbaka till nyheter

2016-11-08

TryggHems efterföljande obligationsemission fulltecknad – tillförs 100 msek

Den efterföljande obligationsemissionen i TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”Bolaget”) har fulltecknats. Det slutliga resultatet för den efterföljande emissionen blev en teckning om 10 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK, totalt 100 MSEK.

Tillsammans med den initiala obligationsemissionen om 150 MSEK har den totala obligationsemissionen omfattat 250 MSEK, uppdelat på 20 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 SEK och 5 000 obligationer med ett nominellt belopp om 10 000 NOK. Obligationerna har en löptid om fyra år och löper med en fast årlig ränta om 10,5 procent med kvartalsvisa utbetalningar. Bolaget ämnar ansöka om notering av obligationerna på Nasdaq First North Bond Market efter det att moderbolagets årsredovisning för räkenskapsåret 2015/2016 har färdigställts.

Obligationerna är säkerställda via moderbolagsgaranti samt aktiepanter. Likviden från den efterföljande obligationsemissionen kommer att användas för förvärv av fastigheter, projektutveckling samt betalning av transaktionskostnader.

JOOL Capital Partner AB har agerat arrangör samt marknadsförare i obligationsemissionen. Roschier Advokatbyrå AB har agerat legal rådgivare och Mangold Fondkommission har agerat som emissionsinstitut. Intertrust Sweden AB agerar som agent för obligationerna.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Mikael Rosenberg, VD TryggHem Projekt 1 AB (publ)
Telefon: 0733-99 70 50, E-post: mr@trygghem.se

Denna information är sådan information som TryggHem är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 november 2016 kl. 12.00 CET.

Om TryggHem Projekt 1 AB (publ)
TryggHems affärsidé är nyproduktion samt förädling av befintliga fastigheter till bostäder. Produktion sker företrädesvis genom totalentreprenader från ”ax till limpa” med kvalitetsleverantörer, detta ger möjlighet till en kostnadseffektiv organisation med korta beslutsvägar. Bolagets målsättning är att fortsätta växa kraftigt de närmaste fem åren, genom förvärv av ytterligare byggrätter.


Tillbaka till nyheter