Avsikten har varit att över tid genomföra detaljplaneprocess, för att utvinna ytterligare byggrätter på fastigheten. Denna process har gått in i nästa skede genom att planavtal tecknats med kommunen. TryggHem har nu avyttrat del av fastigheten med den befintliga byggnaden och kommer fortsättningsvis kommer driva vidare processen med utveckling av de byggrätter som finns på fastigheten. ”Vi har under ca 4 års tid varit aktiva i området och uppnått första

  De blivande fastigheterna om tillsammans ca 7 ha är detaljplanerade för småhusbebyggelse. Tillträdet, preliminärt den 1 september 2018, är beroende av geotekniska undersökningar samt laga kraft vunnen fastighetsreglering.  TryggHem har för avsikt att påbörja projektering och snarast efter tillträdet söka bygglov för bostäderna. ” Vi har trots en utmanande marknad haft stort intresse för vårt projekt Englamarken inom området Slottsskogen i Skokloster, varför vi fann det mycket intressant att

För att bättre kunna tillvarata kommande marknadsmöjligheter rörande framförallt produktion av hyresrätter för egen förvaltning samt optimera effektiviteten, har ledningen inlett ett omstruktureringsarbete med syfte att tydligare särskilja de olika avdelningarna inom koncernen.  Affärsutveckling och förvärv kommer framgent drivs från moderbolaget, Projekt och Produktion genomföras av TryggHem Projektutveckling AB som tillika TryggHem Förvaltning AB får en mer fristående roll och ledning.  Peter Servin med stor erfarenhet av organisations- och ledarskapsfrågor

Mer än hälften av de 44 parhusbostäderna i projekt Brf Englamarken inom området Slottskogen i Skokloster har nu sålts slut med bindande Förhandsavtal.  Byggnationen skall starta inom kort och genomförs av Active Entreprenad AB, vilka är kontrakterade som totalentreprenörer.  Tillträde beräknas ske löpande med start under slutet av fjärde kvartalet 2018. Stockholm den 2 maj 2018, För mer information, vänligen kontakta: Mikael Rosenberg, VD mr@trygghem.se

TryggHem har via dotterbolaget ApartHotel Development AB tecknat avtal om avyttring av fastigheterna Ryttaren 13, Huddinge och Sotaren 2, Täby genom bolagsöverlåtelser. Tillträde sker under juni månad och köpeskillingarna uppgår sammantaget till 34 mkr. Avyttringen är en del i TryggHems nya strategi att renodla projektportföljen, med en framtida starkare inriktning mot hyresrättsproduktion för egen förvaltning samt ökat fokus mer på våra stora projekt Täby Park och Träkvista Torg på Ekerö. Stockholm den

De 72 lägenheterna i projekt Brandstationen i Bro har nu sålts slut med bindande Förhandsavtal. Byggnationen fortskrider enligt plan och genomförs av Totalprojekt i Mälardalen AB, vilka är kontrakterade som totalentreprenörer.  Tillträde beräknas som tidigare planerat ske under det fjärde kvartalet 2018. Stockholm den 27 februari 2018 För mer information, vänligen kontakta:Anna Spennare, Marknadschefanna.s@trygghem.se

TryggHem är mycket glada över att kunna kommunicera att Detaljplan 2 inom Täby Park, det tidigare galoppfältet, antogs vid gårdagens kommunfullmäktigemöte i Täby.  Detaljplanen har drivits i gott samarbete med Riksbyggen och antogs samtidigt som Detaljplan 1, där Skanska, JM och Täby kommun är markägare. De två detaljplanerna omfattar tillsammans ca 2 000 bostäder, lokaler, förskolor och en större skola. Täby Park är ett stort utbyggnadsprojekt med hög kvalitets- och

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem”) har genom dotterbolag tecknat avtal om köp av fastigheterna Skokloster 14:1-14:23 via en bolagsaffär. Fastigheterna om tillsammans ca 1,7 ha är detaljplanerade för småhusbebyggelse och medger byggnation av 44 bostäder i parhusform, med en maximal BTA om 5 280 kvm. Tillträdet är avtalat till den 1 november 2017. Köpeskillingen uppgår till maximalt 25,5 miljoner kronor och erläggs med eget kapital samt säljarreverser. TryggHem har för avsikt att snarast

TryggHem Projekt 1 AB (publ) har idag avyttrat fastigheterna Korsängen 20:2 och Korsängen 20.3 i centrala Enköping till HSB och SHH Bostad genom en bolagsöverlåtelse. TryggHem har under det senaste året drivit detaljplanearbete för att utveckla fastigheten till bostäder och har genom denna transaktion överlämnat projektet till en stabil ny ägare som kan driva projektet vidare och uppföra attraktiva bostäder i centrala Enköping. Avyttringen är en del i TryggHems nuvarande

TryggHem Projekt 1 AB (publ) (”TryggHem” eller ”Bolaget”) har tecknat avtal om försäljning av fastigheterna Lidingö Lyftkranen 2 och Lidingö 12:195, där TryggHem äger 51%, till Innovation Properties genom en bolagsöverlåtelse. Köpeskillingen uppgår till 32,5 miljoner kronor och tillträdet är avtalat till den 31 oktober 2017. Resultateffekten för TryggHems andel från försäljningen blir ca 4 miljoner kronor och genom försäljningen tillförs Bolaget cirka 15 mkr i likviditet. Byggnaderna om ca